home organisatie werkveld expertise portfolio exploitatieplannen contact

Werkveld/expertise

  grondexploitatie & planeconomie
risicomanagement

Taxaties

Bij taxaties is, met de huidige crisis en diverse fraudezaken, transparantie een belangrijk punt van aandacht. Waar komen welke gegevens vandaan? Zijn er bijzonderheden bij de transacties en hoe worden ontwikkelingen in de markt verdisconteerd? Daarnaast gaat het ons inziens ook steeds meer om het transparant inschatten van risico’s. Uiteraard blijven ook de juridische vereisten overeind staan. NEXT taxeert naar de standaard van de RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors).

We onderbouwen de waarderingen doordat we onder andere veel referenties met elkaar vergelijken. Daarbij achten wij het essentieel om met meerdere methoden te werken. We gaan niet via één spoor; we vergelijken steeds met elkaar om zo tot de meest betrouwbare resultaten te komen. Taxaties worden voornamelijk uitgevoerd ten behoeve van:

1. Onderzoek of sprake is van staatssteun
2. Inbrengwaarde (art. 6.13 afdeling grondexploitatiewet) tbv exploitatieplannen of PPS
3. Uitname van gronden in samenwerkingsverbanden
4. Toepassen van Wet voorkeursrecht gemeenten
5. Vaststellen van de vergoeding bij de Onteigeningswet
6. Planschade (art. 6.1 Wro) en nadeelcompensatie
7. Bindende advisering bij waarderingsgeschillen
8. Portefeuillebeoordeling
9. Financiering.

- portfolio